book2  แบบฟอร์มกลุ่มพัสดุ

                   50  ใบเบิกสิ่งของ

             50   สัญญาซื้อขาย    

             50  สัญญาจ้างก่อสร้าง

             50  สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

             50  สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์

             50  สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์

             50  สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์

             50  สัญญาแลกเปลี่ยน

             50  สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารสัญญาให้บริการรักษาความปลอดภัย

             50  สัญญาให้บริการรักษาความปลอดภัย

             50  สัญญาเช่ารถยนต์

             50  สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

             50  สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา 

             50  จ้างออกแบบและควบคุมงาน

             50  สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา

             50  สัญญาจ้างทำของ