ข่าวประชาสัมพันธ์

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565
แบบรายงานการติดตามผลการอบรมการบริหารจัดการสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2565
แบบรายงานผลการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2565
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 2564
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค 2564
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ 
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่  
ปรับแนวทางการดำเนินการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ประจำปี 2564

 

  

 read more

 

 

 

 

 

news

 

  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 1138515614  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์  

1138515614  รายงานผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร  


1138515614  ประกาศผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี พ.ศ.2563  
     5 72 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 
      

1138515614  รายงานผลการดำเนินงานของกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     5 72 บันทึกข้อความเสนออธิบดี
     5 72 รายงานผลการดำเนินงาน

1138515614  เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
     5 72 
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

1138515614  เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ปรับตัวอย่างไรในยุค New Normal"
     ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2563 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563
     5 72 ร้านค้าสหกรณ์ปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอดในยุค New Normal
     5 72 หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อสร้างความแตกต่างสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ (ดร.ปรเมษฐ์  ชุ่มยิ้ม วันที่ 14 และ 20-21 ก.ค 63)

1138515614  เอกสารประกอบการอบรมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง.
     5 72 
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

1138515614  การนำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ ระบบ AMRAC
     5 72  หนังสือแจ้ง Offsite สหกรณ์ออมทรัพย์ 
     5 72  รายชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ (แยกจังหวัด)
     5 72  ข้อแนะนำการนำเข้าระบบ (แก้ไข) 

1138515614  ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
     5 72  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563
     5 72  ประวัติและผลงานเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
          และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2563 (Click here)   

1138515614  ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี พ.ศ. 2563
     5 72  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

1138515614  แนวทางการดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563  

1138515614  แนวทางการดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563  (เพิ่มเติม)

1138515614  Power Point Video Conference แนวทางการดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563

1138515614  หลักเกณฑ์และวิธีการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1138515614  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2562  

1138515614  บบฟอร์มการรายงานสินทรัพย์สภาพคล่อง ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2562 (ด่วนที่สุด) 

1138515614  แนวทางการปฏิบัติงานโครงการบูรณาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพร้านสหกรณ์ไทย
      5 72 คำแนะนำ

1138515614  สรุปประเด็นสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 

1138515614  แบบรายงานอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกในสหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์นอกภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร 

1138515614  การกำหนดระเบียบว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
     5 72 หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
     5 72 คำแนะนำการกำหนดระเบียบว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
     5 72 ร่างระเบียบสหกรณ์... จำกัด ว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ...

1138515614  โครงการอบรมทางไกล (Conference) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ  
      วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.   
       5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
       5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2
       5 72  รายชื่อสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป 
       5 72  เอกสารประกอบการอบรม การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ  
       5 72  แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด,แบบรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน 
             และแบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

1138515614  โครงการสัมมนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อพัฒนาเป็นองค์การทางการเงินและสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง

      รุ่นที่ 1 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพฯ   
       5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
       5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

      รุ่นที่ 2 วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพฯ   
       5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
       5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

        เอกสารประกอบการบรรยาย
        1. กฏกติกาการเล่น-KPI
        2. เกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
        3. ทดสอบความเข้าใจโครงสร้างทางการเงิน
        4. ทำอย่างไรให้ให้ PEARLS ประสบความสำเร็จ
        5. แนวทางแก้ไขควบคุมหนี้คั่งค้าง
        6. ระเบียบว่าด้วยการติดตามหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
        7. การเตรียมความพร้อมสู่สหกรณ์ดีเด่น
            
(สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอยพัฒนา จำกัด จังหวัดเพชรบุรี)

1138515614  โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก 
       5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
       5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
       5 72  แบบรายงานผล     
       5 72  หนังสืออนุมัติบุคคลภายนอก

1138515614  แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่มาตรฐานองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน
       5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
       5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
       5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
       5 72  แบบตอบรับ (ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562)
       5 72  เล่มแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ

1138515614  วันที่ 4-5 เมษายน 2562 ขอเชิญร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์
      เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก  ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส ริเวอร์ไซต์ จ.นนทบุรี
     5 72 หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
     5 72 การบริหารการเงินส่วนบุคคล
     5 72 แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์และผลักดันสหกรณ์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก
     5 72 สรุปประเด็นโครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์

1138515614  คำอธิบายการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2562
     อัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกในสหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 

     5 72หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

1138515614  ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2562   
     5 72หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
     5 72ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2562 ประกาศ ณ วันที่ 22 ม.ค. 2562

1138515614 การดำเนินงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    5 72  หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1106/40 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562
    5 72  แนวทางการดำเนินงานสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562
    5 72  หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (ฉบับปรับปรุง 9 หลัก)
    5 72  แบบรายงานการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562
    5 72  แบบรายงานผลการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562
    5 72  แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562 (9 หลัก)
    5 72  แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562 (บางหลัก)       
    5 72  PowerPoint สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562

1138515614  ขอให้จัดเก็บข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
      5 72  หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ
      5 72  แบบสำรวจข้อมูลสหกรณ์ฯ  (จัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 10 มกราคม 2562) 

1138515614 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง
    เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
    5 72  click เพื่ออ่านประกาศ

 

1138515614 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป
    เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่
    ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
    5 72  click เพื่ออ่านประกาศ

1138515614 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. มีการจัดประชุมทางไกล Video Conference 
    ชี้แจงตัวชี้วัดในการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ 
และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
     ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 1 ชั้น 5 กรมส่งเสริมสหกรณ์
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

1138515614 จัดเก็บข้อมูลการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Note) 
    5 72  
หนังสือถึงสำนักงานสหกรณ์จังหวัด พื้นที่ 1 และ พื้นที่ 2   
    5 72  
Form อนุพันธ์แฝง  

1138515614 ขอให้จัดเก็บข้อมูลการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์ ณ ไตรมาสที่ 3-4 พ.ศ.2561 และไตรมาสที่ 1-2 พ.ศ.2562
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
  

1138515614 การปฏิบัติงานการส่งเสริมสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
     5 72  คำอธิบายการปฏิบัติงานตามคำรับรอง ปี พ.ศ.2562

  

1138515614  การบรรยายความรู้เกี่ยวกับ กอช. ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านระบบ Video Conference  
    วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  เวลา 9.00 - 14.00 น. ห้องประชุม 226 ชั้น 2  กรมส่งเสริมสหกรณ์
    5 72 เอกสารการบรรยาย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1138515614  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2561  

 1138515614  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์

 1138515614  Conference เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
      และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ปปง.) 
      template upgrd icon หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
      template upgrd icon หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่1และพื้นที่ 2
      template upgrd icon โครงการ
      template upgrd icon VDO Conference
      template upgrd icon เอกสารบรรยาย
            5 72 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ
            5 72 กฎกระทรวง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

1138515614  กลุ่มพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พร้อมทีมงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นองค์กรทางการเงิน
     และสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
       5 72 
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 จังหวัดศรีสะเกษ
       5 72 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 จังหวัดเชียงใหม่ 
       5 72 วันที่ 27 มิถุนายน 2561 จังหวัดเชียงราย 
       5 72 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 จังหวัดสงขลา 
       5 72 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 จังหวัดลำปาง  

1138515614  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
     ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์  (ดาวน์โหลด

  

1138515614  ส่งคำแนะนำการวิเคราะห์ความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์
     5 72 หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด     
     5 72 หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่1,2
      5 72  คำแนะนำการวิเคราะห์ความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์
      5 72  ผลการประเมินความมั่นคงสหกรณ์ออมทรัพย์
      5 72  ตัวอย่างการรายงานผลการส่งเสริมความมั่นคงแก่สหกรณ์ออมทรัพย์
      5 72  แบบรายงานแผน/ผล การประเมินความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่
      5 72  แบบรายงานการส่งเสริมความมั่นคงในสหกรณ์ออมทรัพย์ตามเกณฑ์ประเมิน CAEL

1138515614 สรุปการดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตร "การตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์"
     วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเบลล่าบี  จ.นนทบุรี  (ดาวน์โหลด)   

1138515614 ขอให้จัดเก็บข้อมูลเงินฝากสมาชิกสหกรณ์   
    5 72  หนังสือถึงสหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1,2 
    5 72  แบบสำรวจข้อมูลเงินฝากสมาชิกเพื่อประกอบการพิจารณาการประกันเงินรับฝากสมาชิกสหกรณ์  (แบบสำรวจ)  

1138515614 การสำรวจข้อมูลการเงินและการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์   (คลิกเพื่อกรอบแบบสำรวจ)   

 

1138515614 สรุปผลอภิปรายกลุ่มโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์    
     วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
     5 72  กลุ่มที่ 1 
     5 72  กลุ่มที่ 2
     5 72  กลุ่มที่ 3
     5 72  กลุ่มที่ 4
     5 72  กลุ่มที่ 5

1138515614 แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักการเงิน" รุ่นที่ 3    
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
     5 72  หนังสืออนุมัติตัวบุคคลเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรฯ
     5 72  รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรฯ
     5 72  คำแนะการเข้าอบรมหลักสูตร "นักการเงิน" รุ่นที่ 3
     5 72  โครงการอบรมหลักสูตร "นักการเงิน" รุ่นที่ 3
     5 72  การจัดสรรงบประมาณรายจังหวัด

  1138515614 การจัดจ้างผู้ทำบัญชีในสหกรณ์ ปี พ.ศ.2560 และ 2561
    5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
    5 72  แผนการจัดจ้างผู้ทำบัญชีในสหกรณ์ ปี พ.ศ.2560-2562
    5 72  แบบรายงานการดำเนินการจัดจ้างผู้ทำบัญชี

1138515614 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     5 72   เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 เม.ย. 2561  


1138515614 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
    5 72    เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2561 ประกาศ ณ วันที่ 31 ม.ค. 2561

1138515614 Conference สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล วันที่ 5 เมษายน 2561 
     5 72 สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (ช่วงที่ 1) 
     5 72 สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 9 หลัก (ช่วงที่ 2)
     5 72 สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล บริบท (ช่วงที่ 3)
     5 72 ผู้ตรวจสอบกิจการและคณะทำงานควบคุมภายใน

1138515614 ส่งคำแนะนำการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2
     5 72  คำแนะนำการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก
    5 72  โครงการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก (ตัวอย่าง)
    5 72  โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยวิธีการสหกรณ์ (ตัวอย่าง)
    5 72  แบบรายงานการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก

 1138515614 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

     เรื่อง การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 22 ส.ค. 2559

1138515614 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     เรื่อง แก้ไขชื่อสาขา/ประเภท การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 5 ก.พ. 2561

 

1138515614 เชิญประชุมเพื่อรับฟังการจัดประชุมทางไกล Conference ชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลการกู้และฝากเงินระหว่างสหกรณ์   
     5 72  หนังสือถึงสหกรณ์จังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1และ 2
     5 72  ชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลการกู้และฝากเงินระหว่างสหกรณ์
     5 72  วิธีการใช้ไฟล์ข้อมูลและตัวอย่างการวิเคราะห์ความเสี่ยงการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์
     5 72  เอกสารประกอบการประชุม  ชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลการกู้และฝากเงินระหว่างสหกรณ์

1138515614 จัดเก็บข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกแห่งในพื้นที่ที่มีการกู้เงินกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1, พื้นที่ 2
     5 72  แบบฟอร์มข้อมูลการกู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
    5 72  วิธีการกรอกข้อมูลฯ

   
 

 1138515614 กรอบแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ
      5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2
     5 72  กรอบแนวทางฯ 

1138515614 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักการเงิน   

1138515614 การดำเนินการจัดจ้างผู้ทำบัญชีในสหกรณ์ตามแผน 3 ปี (พ.ศ.2560-2562)
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2
     5 72  แผนการจัดจ้างผู้ทำบัญชีในสหกรณ์ 3 ปี
     5 72  รายชื่อสถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนปี 2560 และ 2561

 1138515614 แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการทำบัญชีและงบการเงินให้กับสหกรณ์
      (กลุ่มทำบัญชีและงบการเงินไม่ได้)

1138515614 สำรวจข้อมูลงวดชำระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
     5 72  รายชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จัดส่งแบบสำรวจแล้ว
     5 72  แบบสำรวจข้อมูลจำนวนงวดชำระหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์

  

1138515614 ขอให้รับรองและยืนยันผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2560
     5 72หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
     5 72หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1
     5 72หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2

1138515614 สรุปแผนและผลการดำเนินการจัดจ้างผู้ทำบัญชีในสหกรณ์
     5 72หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
     5 72หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1
     5 72หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2
     5 72เจ้าหน้าที่บัญชี แผน และรายชื่อสหกรณ์ ปี 2560

1138515614 โปรแกรมคำนวณสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ปี 2560/2561  
     5 72  โปรแกรมคำนวณคะแนนสหกรณ์ 
     5 72 โปรแกรมคำนวณคะแนนกลุ่มเกษตรกร


 

1138515614 การดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์
     และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560/2561
     5 72 หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
     5 72 หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1
     5 72 หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2
     5 72 ตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑ์เดิมและหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่
     5 72 คำแนะนำการปฏิบัติงาน

 1138515614 แนวทางการประเมินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่ความเข้มแข็งการเงินชุมชน

 1138515614  เกณฑ์การพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่ความเข้มแข็งการเงินชุมชน

 

1138515614  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางการดำเนินการจัดทำข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
       เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
       ระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2560 โรงแรม เอสดี อเวนิว
       5 72 แนวทางการจัดทำข้อมูลดีเด่น   
       5 72 หลักเกณฑ์ ขั้นตอน การคัดเลือกดีเด่น 
       5 72 เกษตรกร 

 bullet blueเอกสารบรรยายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
      5 72 การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน 
      5 72 งบการเงิน 

 

 

 1138515614  ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักการเงิน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. - 27 ก.ค. 2560 (ม.ธรรมศาสตร์) 

       5 72 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักการเงิน รุ่นที่ 2   
       5 72 ตารางจัดสรรงบประมาณการอบรมหลักสูตรนักการเงิน รุ่นที่ 2 
       5 72 คำแนะนำการเข้ารับอบรมหลักสูตรนักการเงิน รุ่นที่ 2  
       5 72 กำหนดการหลักสูตรและหัวข้อการบรรยายหลักสูตรนักการเงิน รุ่นที่ 2  
       5 72 บันทึกอนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักการเงิน" 

 

 

 1138515614  ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักการเงิน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 มิ.ย. - 22 ก.ค. 2560 (ม.ธรรมศาสตร์) 

       5 72 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักการเงิน รุ่นที่ 1                   
       5 72 ตารางจัดสรรงบประมาณการอบรมหลักสูตรนักการเงิน รุ่นที่ 1                                 
       5 72 คำแนะนำการเข้ารับอบรมหลักสูตรนักการเงิน รุ่นที่ 1                      
       5 72 กำหนดการหลักสูตรและหัวข้อการบรรยายหลักสูตรนักการเงิน รุ่นที่ 1  
       5 72 บันทึกอนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักการเงิน"

 
 

1138515614  พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักการเงิน"

      5 72 หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
      5 72 หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
      5 72 หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
      5 72 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม

 

1138515614  แนวทางการจัดหาผู้ทำบัญชีสำหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก  
      5 72 สรุปผลการดำเนินโครงการ
      5 72 แบบรายงานสรุปรายชื่อผู้ทำบัญชีในสหกรณ์
      5 72 แบบรายงานแผนดำเนินการจัดจ้างผู้ทำบัญชีในสหกรณ์

 

1138515614  แนวทางการจัดจ้างพนักงานบัญชีสหกรณ์ขนาดเล็ก

1138515614  รายชื่อสหกรณ์ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่บัญชี 

1138515614  แบบสำรวจช้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ทำบัญชีสหกรณ์  

1138515614  สรุปผลเจ้าหน้าที่ผู้ทำบัญชี ณ พ.ค. 60

1138515614  สรุปข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ทำบัญชีสหกรณ์

1138515614  ร่างสัญญาจ้างพนักงานบัญชี

 

 

 1138515614  ขอเชิญประชุมรับฟังการชี้แจงแบบรายงานทางการเงินของสหกรณ์
       วันที่ 9 มิถุนายน 2560 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
       5 72 หนังสือเชิญประชุม
       5 72 คู่มือแบบรายงาน 1-7
       5 72 แบบรายงาน 1-7
       5 72 แบบรายงาน 8

 

 

1138515614   ขอเชิญประชุมรับฟังการชี้แจงแบบรายงานทางการเงินของสหกรณ์
       วันที่ 12 มิถุนายน 2560 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
       5 72 หนังสือเชิญประชุม
       5 72 คู่มือแบบรายงาน 1-7
       5 72 แบบรายงาน 1-7
       5 72 แบบรายงาน 8

 

 

1138515614  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 

1138515614  แบบรับฟังความคิดเห็นเกณฑ์การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
     (บังคับใช้เฉพาะที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5 พันล้านบาท)  วันที่ 18 พฤษภาคม 2560    

      5 72 เอกสารบรรยาย เกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 

 

1138515614 แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  

 1138515614  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
      กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์  (Download) 

 

 

 1138515614   เชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง เกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
       และร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ... วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลช
      5 72 หนังสือเชิญและรายชื่อจังหวัด
      5 72 รายชื่อสหกรณ์ที่เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (จังหวัดประสานสหกรณ์)
      5 72 กำหนดการ
      5 72 แบบตอบรับข้าราชการและสหกรณ์

 

 

1138515614    โครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล   
         วันที่ 7-8 เมษายน 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
         5 72 สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล  ภาคเช้า โดย นางอารี  ฉายโช้น ผอ.กพง.
         5 72 สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 

 

 

1138515614 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

 

 

 1138515614 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
      เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี พ.ศ.2560  

 

 

1138515614 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดระเบียบสหกรณ์แท็กซี่ วันที่ 28-29 มีนาคม 2560  
     โรงแรมปรินซ์พาเลซ  มหานาค กรุงเทพฯ 

      5 72  หนังสือถึงสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
      5 72  แบบตอบรับ
      5 72  หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
      5 72  หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
      5 72  แบบตอบรับ

 

 

1138515614 จัดส่งคู่มือส่งเสริมความรู้การวางแผนการเงิน

 

 

1138515614 แบบรายงานข้อมูลทางการเงิน
     5 72  บันทึกการจัดทำแบบรายงานทางการเงิน
     5 72  แบบรายงานข้อมูลทางการเงิน แบบที่ 1 - แบบที่ 4
     5 72  แบบสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แบบที่ 5
     5 72  ตัวอย่างแบบรายงานข้อมูลทางการเงิน 

 

 

1138515614 คู่มือ โครงการพัฒนาสหกรณ์ยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด/สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ 1 พื้นที่ 2
     5 72  คู่มือโครงการฯ

 

 

1138515614 แจ้งโอนเงินโครงการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์บริการ
     5 72  หนังสือถึงสหกรณ์จังวัด   
     5 72  หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ 1 พื้นที่ 2
     5 72  รายชื่อจังหวัด

 

 

1138515614 คู่มือ โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด/สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ 1 พื้นที่ 2
     5 72  คู่มือโครงการฯ
     5 72  แบบรายงานการดำเนินงานโครงการฯ

 

 

1138515614 คำแนะนำการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
     5 72 หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด/สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ 1
     5 72 คู่มือโครงการฯ 

 

 

1138515614 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์บริการ รูปแบบสหกรณ์เดินรถ"
      รุ่นที่ 1  วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
      รุ่นที่ 2  วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมตรัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

     5 72  คู่มือการดำเนินงาน "โครงการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการ" 
     5 72  หนังสือแจ้งหน่วยงานดำเนินการ
     5 72  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
     5 72  กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 

 

1138515614 โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก รุ่นที่ 2
    ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559  ณ โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ ถ.วิภาวดีรังสิต  กรุงเทพ
    5 72  แนวทางส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์
    5 72  การบริหารสินเชื่อส่วนบุคคล
    5 72  
การทบทวนวงเงินสินเชื่อสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์
    5 72  การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
(ไฟล์ 1)  (ไฟล์ 2)
    5 72  
สิทธิ์หน้าที่ผู้ใช้บริการทางการเงิน
    5 72  
การบริหารองค์กรการเงินที่เข้มแข็งและยั่งยืน
    5 72  
แนวทางการปฏิบัติหลังการอบรมโครงการ   
    5 72  การบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล
    5 72  ประเมินความรู้ทางการเงิน
    5 72  โปรแกรมคำนวณเงินออม
    5 72  โปรแกรมคำนวณเงินกู้
    5 72  คลังวิดีโอความรู้ทางการเงิน
    5 72  วิดีทัศน์การวางแผนทางการเงิน
    5 72  งบดุลส่วนบุคคล

 

 1138515614  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน"
      วันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
      5 72 
กลยุทธ์การสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (ดาวน์โหลด)
      5 72 
การบริหารองค์กรและการเงินที่เข้มแข็งและยั่งยืน (ดาวน์โหลด)
      5 72 
การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (ดาวน์โหลด)
      5 72 แบบฝึกปฏิบัติการใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ (ดาวน์โหลด)

      

 

1138515614 แบบประเมินสหกรณ์ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่บัญชี 
     5 72  ประเมินเจ้าหน้าที่บัญชีที่ผ่านการอบรม 
     5 72  สหกรณ์ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่บัญชี 

 

 

1138515614 คู่มือวิเคราะห์งบการเงินและการประเมินความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์ (ด้านสภาพคล่อง)
     5 72 ตัวอย่างการวิเคราะห์ ตัวอย่างที่ 1
    5 72 ตัวอย่างการวิเคราะห์ ตัวอย่างที่ 2 
    5 72 ตัวอย่างการวิเคราะห์ ตัวอย่างที่ 3
    5 72 ตารางข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์

 

 

1138515614 การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2559/2560
      5 72 หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด l พื้นที่ 1 l พื้นที่ 2
     5 72 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 638/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร
          สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
     5 72 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  การคัดเลือกสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร
          และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

 

  1138515614 โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก รุ่นที่ 1
      เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ
      5 72 การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน Assets and Liability Management
      5 72 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จกับการลงทุนส่วนบุคคล 
      5 72 รอบรู้เรื่องธนบัตรไทย
      5 72 ธนาคารแห่งประเทศไทยกับบทบาทการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
      5 72 สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน 
      5 72 ภัยทางการเงิน
      5 72 งบดุลชีวิต 
      5 72 Practice

  

1138515614 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์
    เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ท กรุงเทพฯ
    5 72  การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้บริหารสหกรณ์
    5 72  แนวคิดการสร้างเครือข่ายในระบบสหกรณ์ 
    5 72  สรุปผลการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์
    5 72  ข้อบังคับเครือข่ายผู้บริหารสหกรณ์ขอนแก่น
    5 72  การเชื่อมโยงเครือข่ายนอกภาคการเกษตร 
         (สามารถประสานขอข้อมูลได้จากเจ้าหน้าที่โครงการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด)
    5 72  เอกสารบรรยายหอการค้าไทย
         (สามารถประสานข้อมูลได้จากที่ปรึกษาหอการค้า จ.สกลนคร อ.สรรค์สนธิ และ อ.นฤทธิ์)
    5 72  เอกสารบรรยายบริษัทบางจาก ปิโตเลียม จำกัดมหาชน 
         
(สามารถประสานขอข้อมูลได้จากคุณณัฐวัฒน์ ณ สงขลา ผจก.ส่วนการพัฒนาธุรกิจ สถานีบริการชุมชน 
         โทร 089-827-5233)