ปี พ.ศ. 2566 

SU1

 ผลการดำเนินการขับเคลื่อนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
      รายงานผลยอดขายประจำเดือนตุลาคม 2565
      รายงานผลยอดขายประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

 

 

 

ปี พ.ศ. 2565  

 

SU1

 แผนที่ตั้งซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 

 แนวทางการขับเคลื่อนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 แบบรายงานซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
      แบบ ซป.1 / ซป.2
      แบบ ซป.3
      แบบ ซป.4

 ผลการดำเนินการขับเคลื่อนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
      รายงานผลยอดขายประจำเดือนพฤษภาคม
      รายงานผลยอดขายประจำเดือนมิถุนายน
      รายงานผลยอดขายประจำเดือนกรกฎาคม 
      รายงานผลยอดขายประจำเดือนสิงหาคม
      รายงานผลยอดขายประจำเดือนกันยายน

 สรุปผลการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการรขับเคลื่อนการส่งเสริมธุรกิจร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 

 สรุปผลการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์สำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ จำนวน 4 รุ่น

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์(ต้นแบบ)

 คำแนะนำการออกแบบโมเดลธุรกิจสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ต Coop Supermarket Business Model Canvas : CSBMC new icon animated

 

SU2

  สรุปผลการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

 


 

ปี พ.ศ. 2564  

 

SU1

แนวทางการขับเคลื่อนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

SU3

การส่งเสริมร้านค้าสหกรณ์เข้าถึงแหล่งทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 1   

 


 

ปี พ.ศ. 2563  

 

SU1

แนวทางการขับเคลื่อนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 10 แห่ง
      สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด
      สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
      ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด
      สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.พังงา จำกัด
      ร้านสหกรณ์ ธกส. จำกัด
      สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด
      ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด
      สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด
      สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด
      ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด

สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ (ร้านพระนคร)

 


 

ปี พ.ศ. 2562  

 บัตรสมาชิกสหกรณ์ Co-Op Member Card ผ่านเครื่อง EDC สำหรับสหกรณ์
      คำแนะนำการกำหนดระเบียบว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ 
      (ร่าง) ระเบียบสหกรณ์.... จำกัด ว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 25..

การเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก