ปี พ.ศ. 2563

1138515614 กรอบแนวทางปฏิบัติงานโครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงิน
    ของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง

    5 72 คู่มือการปฏิบัติงาน
    5 72 เอกสารโครงการ แบบ File Word

 


ปี พ.ศ. 2562

 

1138515614  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการหนี้ของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง
     ในวันที่ 2-3 เมษายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส ริเวอร์ไซต์  จ.นนทบุรี

     เอกสารประกอบการบรรยาย  
     5 72หัวข้อวิชาการบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์ (อ.สุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์) 
     5 72หัวข้อวิชาการบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์ (อ.สุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์) PowerPoint
     5 72หัวข้อวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ (อ.บรรจบ สงฤทธิ์) PowerPoint
     5 72หัวข้อวิชาแนวทางบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อ (อ.สุนทรี ศรีโยธี) PowerPoint   
     5 72หนังสือแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน
     5 72QR Code แนวทางการปฏิบัติงาน
     5 72หนังสืออนุมัติโครงการ
     5 72โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ


 

 


ปี พ.ศ. 2561

 

1138515614 กรอบแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2
     5 72  กรอบแนวทางฯ

 

 

 


 

ปี พ.ศ. 2560

 

1138515614  คู่มือ โครงการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์บริการรูปแบบสหกรณ์เดินรถ
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
      5 72 
หนังสือแจ้งหน่วยงานดำเนินการ
      5 72  คู่มือการดำเนินงาน "โครงการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการ"     

 

 

1138515614 คำแนะนำโครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของสหกรณ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    ประเภทสหกรณ์บริการ 
การส่งเสริมสหกรณ์บริการเดินรถ
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ดาวน์โหลด) 

1138515614 แบบรายงานบริการเดินรถ

1138515614 ข้อมูลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพฯ
    วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2558 
   bullet blue คำแนะนำโครงการ
   bullet blue เอกสารประกอบการบรรยาย
   bullet blue แบ่งกลุ่มระดมความคิด1138515614 แบบรายงานผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของสหกรณ์
    สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประเภทสหกรณ์บริการ 
   (กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์บริการ)  (ดาวน์โหลด)