ปี พ.ศ. 2565

 แนวทางการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
      แบบฟอร์มรายงานโครงการ 
      แผนจัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
      แบบ พศก. 63-34
      แบบ พศก. 65-1
      แบบ พศก. 65-2
      แบบ พศก. 65-3
      ภาคผนวก

 

 


 

 

ปี พ.ศ. 2564

คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมส่งเสริมสหกรณ์
คำแนะนำแนวทางการขับเคลื่อนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง
คู่มือโครงการบ้านมั่นคงภายใต้การพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยองค์กรชุมชนและท้องถื่น (พอช.) 
แนวทางการดำเนินการสำหรับตัวชี้วัดเกี่ยวกับอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์
แนวทางการประเมินและจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ และแนวทางพัฒนาและส่งเสริมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์

 


 

 

ปี พ.ศ. 2563

กรอบแนวทางปฏิบัติงานโครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง
      เอกสารโครงการ File Word

  

 


 

ปี พ.ศ. 2562

แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์บริการรูปแบบสหกรณ์เดินรถ
แนวทางการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการบ้านมั่นคง
แนวทางการปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการหนี้และการส่งชำระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง  
แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่มาตรฐานองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน  
การศึกษาและคำแนะนำความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
แนวทางการปฏิบัติงานโครงการบูรณาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพร้านสหกรณ์ไทย 
การปฏิบัติงานการส่งเสริมสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 


 

 ปี พ.ศ. 2561

คำแนะนำการวิเคราะห์ความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์
 คู่มือการวิเคราะห์ความเสี่ยงการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์
แนวทางการเชื่อมโยงสหกรณ์เดินรถกับธุรกิจท่องเที่ยว
คำแนะนำสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
คำแนะนำการปฏิบัติงานสหกรณ์ร้านค้าเพื่อให้มีศักยภาพการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจสหกรณ์
แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ

 


 

ปี พ.ศ. 2560

แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน
คู่มือโครงการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์บริการรูปแบบสหกรณ์เดินรถ
คำแนะนำการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้า
คู่มือโครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก
     แบบรายงานการดำเนินงานโครงการ

    


  

 

 

1138515614 หลักเกณฑ์และวิธีการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ ปี 2550

 

1138515614 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
    ผ่านกิจการสหกรณ์
ระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมส่งเสริมสหกรณ์
    และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

    1. ตัวอย่างนโยบายและระเบียบวิธีการด้าน AML-CTPF
    2. ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติด้าน AML-CTPF ของสหกรณ์
    3. ตัวอย่างนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ปกอ.
    4. ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก-รับทำธุรกรรมกับผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
    5. ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงด้าน AML-CFT ของสมาชิก-ผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
    6. ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงด้าน AML-CFT สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริการ
    7. ตัวอย่างรายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้าน AML-CFT ภายในองค์กร
    8. กระดาษทำการตรวจสอบภายในด้าน AML-CFT