แผนงาน/โครงการ

 

 

แผนปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2565

5 03  โครงการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น
5 03  โครงการอบรมการบริหารจัดการสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meetingด้วยโปรแกรม Zoom Meeting
5 03  โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย
        ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงแก่สหกรณ์

5 03  โครงการส่งเสริมดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2565
5 03  โครงการยกระดับชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด สู่มาตรฐานสหกรณ์
5 03  โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง
5 03  โครงการส่งเสริมการสร้างภาคีเครื่อข่ายเพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง
5 03  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์หลักสูตร "นักบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง"
       (Risk Management Training Course)
5 03  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ร้านค้าและร้านค้าสหกรณ์ประเภทอื่น ปีงบประมาณ 2565

 

 

แผนปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2564

5 03  โครงการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์กลุ่มเกาตรกรสู่ดีเด่น
5 03  โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
5 03  โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง
5 03  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ Coop Financial Analyst
5 03  โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
        เพื่อเข้าสู่เกณฑ์การกำกับดูแลตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์

 


 

แผนปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2563

5 03  โครงการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น
5 03  โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
5 03  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
5 03  โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
5 03  โครงการ การจัดทำแนวทางการพิจารณาสินเชื่อสำหรับการให้เงินกู้ระหว่างสหกรณ์ร่วมกับการใช้เครื่องมือ Credit Scoring
5 03  โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง
5 03  โครงการสร้าง Key man ด้านการเงินสหกรณ์
5 03  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "สร้าง Young Financial Analysts"

 

แผนปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2562

5 03 โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก
5 03 โครงการขับเคลื่อนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่มาตรฐานองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน
5 03 โครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
       สำหรับคณะทำงานตรวจประเมินะรรมาภิบาลระดับกรม
5 03 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรธรรมาภิบาลสหกรณ์ที่ดี Good Corporate Governanec
5 03 โครงการส่งเสริมการออมเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกสหกรณ์
5 03 โครงการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น    
5 03 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการหนี้และการส่งชำระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง 
5 03 โครงการบูรณาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพร้านสหกรณ์ไทย

 

แผนปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2561

5 03  ฝ่ายบริหารทั่วไป
5 03  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
5 03  กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์
5 03  กลุ่มพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
5 03  กลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ
5 03  กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า

 

 

แผนปฏิบัติงานโครงการประจำปี พ.ศ.2560

5 03  โครงการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน
5 03  โครงการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น
5 03  โครงการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน
5 03  โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก
5 03  โครงการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์บริการ
5 03  โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้า
5 03  โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

5 03  โครงการจัดระเบียบสหกรณ์แท็กซี่
5 03  โครงการสร้างระบบคุ้มครองทางการเงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์
5 03  โครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลแก่สมาชิกสหกรณ์ผ่านแอพพลิเคชั่น