ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

  สหกรณ์บ้านมั่นคง  "บ้านที่มากกว่าคำว่าบ้าน"

  video


บ้าน  "มั่นคง"  สหกรณ์ "เข้มแข็ง" 
 

video

 

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 กรอบแนวทางปฏิบัติงานโครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงิน
     ของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง

      คู่มือการปฏิบัติงาน
      เอกสารโครงการ แบบ File Word

 


 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการหนี้ของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง
      ในวันที่ 2-3 เมษายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส ริเวอร์ไซต์  จ.นนทบุรี

     เอกสารประกอบการบรรยาย  

      หัวข้อวิชาการบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์ (อ.สุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์) 
      หัวข้อวิชาการบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์ (อ.สุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์) PowerPoint
      หัวข้อวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ (อ.บรรจบ สงฤทธิ์) PowerPoint
      หัวข้อวิชาแนวทางบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อ (อ.สุนทรี ศรีโยธี) PowerPoint   
      หนังสือแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน
      QR Code แนวทางการปฏิบัติงาน
      หนังสืออนุมัติโครงการ
      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ


 

 


ปี พ.ศ. 2561

 

 กรอบแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ
       หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
       หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1
       หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2
       กรอบแนวทางฯ

 

 

 


 

ปี พ.ศ. 2560

 

  คู่มือ โครงการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์บริการรูปแบบสหกรณ์เดินรถ
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
        
หนังสือแจ้งหน่วยงานดำเนินการ
        คู่มือการดำเนินงาน "โครงการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการ"     

 

 

 คำแนะนำโครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของสหกรณ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    ประเภทสหกรณ์บริการ 
การส่งเสริมสหกรณ์บริการเดินรถ
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ดาวน์โหลด) 

 แบบรายงานบริการเดินรถ

 ข้อมูลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพฯ
    วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2558 
   bullet blue คำแนะนำโครงการ
   bullet blue เอกสารประกอบการบรรยาย
   bullet blue แบ่งกลุ่มระดมความคิด แบบรายงานผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของสหกรณ์
    สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประเภทสหกรณ์บริการ 
   (กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์บริการ)  (ดาวน์โหลด)