ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

โครงการอบรมการบริหารจัดการสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

แบบรายงานการติดตามผล 

 ผลการประเมินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตามแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่มาตรฐานองค์การทางการเงินและสวัสดิการชุมชน

สรุปรายงานผล โครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
    แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์

 

 


 

 ฐานข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 

รายงานปริมาณธุรกิจและผลการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

รายงานฐานะทางการเงินล่าสุดของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

รายงานฐานะทางการเงินแบบเปรียบเทียบปีที่นำส่งข้อมูลปีล่าสุด และปีก่อนหน้าของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ข้อมูลทางการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560)

ข้อมูลทางการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) พร้อมกราฟ

สารสนเทศทางการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 

 


 

 การดำเนินงานส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 

แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่มาตรฐานองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน 

 แบบรายงานผลการประเมินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่มาตรฐานองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน 

 แบบสรุปผลการประเมินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่มาตรฐานองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน 

 ผลการประเมินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตามแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสู่มาตรฐานองค์กรทางการเงินและสวัสดิการชุมชน ปี 2565

  

 


 

  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์
     ระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

      ตัวอย่างนโยบายและระเบียบวิธีด้าน AML-CTPE
      ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติด้าน AML-CTPE ของสหกรณ์
      ตัวอย่างนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ปกอ.
      ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก - รับทำธุรกรรมกับผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
      ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงด้าน AML-CFT ของสมาชิก - ผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
      ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงด้าน AML-CFT สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริการ
      ตัวอย่างรายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้าน  AML-CFT ภายในองค์กร
      กระดาษทำการตรวจสอบภายในด้าน AML-CFT 

      

 


 

   Conference เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
      และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ปปง.)

       หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
       หนังสือถึงสำนักงานฯ พื้นที่ 1 , พื้นที่ 2
       โครงการ
       VDO Conference
       สรุปจำนวนสหกรณ์ที่เข้ารับฟัง Conference
       เอกสารบรรยายการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ
       เอกสารบรรยายกฎกระทรวง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า