1138515614  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์  new icon animated

 

1138515614  วันที่ 4-5 เมษายน 2562 ขอเชิญร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์
      เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก  ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส ริเวอร์ไซต์ จ.นนทบุรี
     5 72 หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
     5 72 การบริหารการเงินส่วนบุคคล
     5 72 แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์และผลักดันสหกรณ์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก
     5 72 สรุปประเด็นโครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์

 

 1138515614 แบบสำรวจยอดหนี้เงินกู้คงเหลือ 
     5 72 คลิกเพื่อเปิดแบบสำรวจ  (กรอกข้อมูลภายในวันที่ 10 มกราคม 2562)

 

1138515614 ส่งคำแนะนำการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก
     5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 1
     5 72  หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2
     5 72  คำแนะนำการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก
    5 72  โครงการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก (ตัวอย่าง)
    5 72  โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยวิธีการสหกรณ์ (ตัวอย่าง)
    5 72  แบบรายงานการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก

 

1138515614 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักการเงิน

1138515614 โครงการสร้างระบบคุ้มครองทางการเงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์

1138515614 แบบรายงานข้อมูลทางการเงิน
     5 72  บันทึกการจัดทำแบบรายงานทางการเงิน
     5 72  แบบรายงานข้อมูลทางการเงิน แบบที่ 1 - แบบที่ 4
     5 72  แบบสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แบบที่ 5
     5 72  ตัวอย่างแบบรายงานข้อมูลทางการเงิน

 

1138515614  คู่มือ โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก 
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

      5 72  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด/สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ 1 พื้นที่ 2
      5 72  คู่มือโครงการฯ
      5 72  แบบรายงานการดำเนินงานโครงการฯ