3 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1138515614 การดำเนินงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    5 72 หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1106/2124 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563
    5 72 แนวทางการดำเนินงานโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2563
    5 72 หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (ฉบับปรับปรุง 9 หลัก)
    5 72 แบบรายงานการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2563
    5 72 แบบรายงานผลการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2563
    5 72 แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2563 (9 หลัก) 
    5 72 แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2563 (บางหลัก) 

 

 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

1138515614 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ.2562
1138515614คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 18/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับกรม
1138515614คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 92/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับกรม (แก้ไขเพิ่มเติม)
1138515614จำนวนของสหกรณ์ที่พัฒนาความเข้มแข็ง สหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ จำนวน 823 สหกรณ์

1138515614 การดำเนินงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    5 72  หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1106/40 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562
    5 72  แนวทางการดำเนินงานสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562
    5 72  หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (ฉบับปรับปรุง 9 หลัก)
    5 72  แบบรายงานการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562
    5 72  แบบรายงานผลการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562
    5 72  แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562 (9 หลัก)
    5 72  แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562 (บางหลัก 
    5 72  PowerPoint สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2562

 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

1138515614  ตัวอย่างเอกสารประกอบการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
     5 72  หลัก 3.6 คำบรรยายลักษณะงาน
     5 72  หลัก 4.2 
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน แบบมอบหมายงาน
     5 72  หลัก 4.2 คำรับรองตัวชี้วัดรายบุคคล
     5 72  หลัก 4.3 ระบบการควบคุมภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
     5 72  หลัก 5.2 กฏบัตร
     5 72  หลัก 5.2 ระบบการควบคุมภายใน
         
  

1138515614 ข้อมูลเพิ่มเติม สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล  
     5 72 การประเมินความพึงพอใจตามหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
     5 72 ข้อร้องเรียนตามหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

 

1138515614 Conference สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล วันที่ 5 เมษายน 2561 
     5 72 สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (ช่วงที่ 1) 
     5 72 สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 9 หลัก (ช่วงที่ 2)
     5 72 สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล บริบท (ช่วงที่ 3)
     5 72 ผู้ตรวจสอบกิจการและคณะทำงานควบคุมภายใน 
     5 72 คำถามคำตอบจากการประชุม Conference

 

1138515614  หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1106/309 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561
1138515614  คำแนะนำสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
1138515614  หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (ฉบับปรับปรุง 9 หลัก)
1138515614  การปรับปรุงหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลเพิ่มเติม 9 หลัก
1138515614  แบบรายงานการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2561
1138515614  แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2561 (ปรับปรุง)
1138515614  แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2561 (บางหลัก) 

 

 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560


1138515614 หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (ฉบับปรับปรุง 4 หลัก) 

1138515614 การปรับปรุงหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลเพิ่มเติม

1138515614  PowerPoint ตัวอย่างขั้นตอนกระบวนการดำเนินการตามหลักสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
      5 72สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
      5 72สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด

 1138515614สหกรณ์สีขาว 4 ภาค 

1138515614แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
    5 72 
หนังสือถึงสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
    5 72 
หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
    5 72 
หนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
    5 72 
แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
    5 72 
หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
    5 72 
แบบรายงานการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2560
    5 72 
แบบรายงานผลการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2560
    5 72 
รายชื่อสหกรณ์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการสหกรณ์ขีขาวด้วยธรรมาภิบาล  
    5 72 
แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

1138515614 โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
1138515614 รายละเอียดงบประมาณโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2560
1138515614 รายชื่อสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2560
1138515614 แผนปฏิบัติงานโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2560
1138515614 คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฎิบัติงานระหว่างคณะกรรมการดำเนินการกับฝ่ายจัดการสหกรณ์
1138515614แจ้งแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560