แบบฟอร์มดาวน์โหลด

 


 ใบลาพักผ่อน / ใบลาป่วย / ลาประเภทต่างๆ   

 

 แนวทางการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
       แบบฟอร์มรายงานโครงการ 


แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
      แบบ พศก. 63-34
      แบบ พศก. 65-1
      แบบ พศก. 65-2
      แบบ พศก. 65-3
      ภาคผนวก

 

  การขับเคลื่อนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565
        แบบ ซป.1 / ซป.2
        แบบ ซป.3
        แบบ ซป.4

 

 

กฎกระทรวงมาตรา 89/2

 1. บันทึกแจ้งรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่

    1.1 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 , พื้นที่ 2 (ดาวน์โหลด .doc)  (ดาวน์โหลด .pdf)
    1.2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด (ดาวน์โหลด .doc)  (ดาวน์โหลด .pdf)

 

2. คำร้องขอยกเลิกการเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่
    (ดาวน์โหลด .doc)  (ดาวน์โหลด .pdf)

 

3. ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
   (ดาวน์โหลด .doc)  (ดาวน์โหลด .pdf)

 

4. จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
   (ดาวน์โหลด .doc)  (ดาวน์โหลด .pdf)

 

5. หนังสือรับรองตนเองของผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์/
    กรรมการสหกรณ์/ผู้จัดการสหกรณ์
    (ดาวน์โหลด .doc)  (ดาวน์โหลด .pdf)

 

6. หนังสือแจ้งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน 
    (ดาวน์โหลด .doc)  (ดาวน์โหลด .pdf)

 

7. หนังสือแจ้งเหดุที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง/แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์/
    กรรมการสหกรณ์/ผู้จัดการสหกรณ์
    (ดาวน์โหลด .doc)  (ดาวน์โหลด .pdf)