การจัดตั้งสหกรณ์

 

1138515614  การดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ พ.ศ.2552

1138515614  การจัดตั้งสหกรณ์ตามโครงการบ้านมั่นคง พ.ศ.2548

1138515614  การจัดตั้งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2548

 

 

Judtang coop

 

ที่มา :  สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย  กรมส่งเสริมสหกรณ์