อำนาจหน้าที่กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า

 

 

  

finan

1. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานและระบบงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
    สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริการ เกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างการจัดองค์กร การบริหารจัดการระบบงาน การดำเนินธุรกิจและกิจการ
    ผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของสหกรณ์แต่ละประเภท รวมทั้งการตลาดและการเชื่อมโยงเครือข่าย
    ความร่วมมือต่างๆ 

2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลด้านการเงินและด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้า
    ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริการ

3. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
    ให้แก่บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า  สหกรณ์บริการ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป

4. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการจัดตั้งสหกรณ์ และการจัดมาตรฐานสหกรณ์ออมทรัพย์
    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
    สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริการ ภายหลังการจัดตั้ง

6. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
    สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริการ โดยใช้อุดมการณ์  หลักการ และวิธีการสหกรณ์เพื่อให้เป็นสถาบันที่เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก

7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

  

 -------------------------------------------------------

 

ge

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ รวบรวมแผนงาน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของกอง

2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ จัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารงานบุคคลของกอง

3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานบริหารทั่วไปของกอง

4. ควบคุม และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของกอง

5. ติดต่อ ประสานงานและจัดประชุมของกอง

6. ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนงานโครงการและคำรับรองการปฏิบัติราชการของกอง

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 -------------------------------------------------------

 

ree

 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการจัดตั้งสหกรณ์ มาตรฐานของสหกรณ์ เพื่อให้การจัดตั้งสหกรณ์
    ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฎหมายสหกรณ์ และเพื่อการจัดมาตรฐานและจัดชั้นสหกรณ์นอกภาคการเกษตร

2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากร
    สหกรณ์นอกภาคการเกษตร และประชาชนทั่วไป และเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
    โดยใช้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์เพื่อให้เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก

3. ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยในด้านโครงสร้างระบบงาน และระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อการส่งเสริมพัฒนา
    และเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์นอกภาคการเกษตรและชุมนุมสหกรณ์

4. ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการวางแผนอัตรากำลังและการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่บุคลากรของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
    เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดและการดำเนินธุรกิจ

5. กำหนดแผนกลยุทธ์การจัดทำแผนธุรกิจการประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน การส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการบริหารงาน
    ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดและประเภทของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ชุมนุมสหกรณ์ และเหมาะสม
    กับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

6. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อเสนอแนะการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานวัดผลการดำเนินงาน
    และการจัดการข้อมูลของสหกรณ์นอกภาคการเกษตรและชุมนุมสหกรณ์

7. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ชุมนุมสหกรณ์ และสันนิบาตสหกรณ์

8. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ และดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์นอกภาคการเกษตร

9. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน

10. จัดทำประเด็น ข้อเสนอ สรุปรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อใช้ประกอบการพัฒนางานของกลุ่ม

11. จัดทำผลงานวิจัย คู่มือการปฏิบัติงาน รายงาน และเอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่ม

12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
     เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานของกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า บรรลุผลสัมฤทธิ์

 

  -------------------------------------------------------

 

uniou

 

1. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับขนาดของธุรกิจ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานและธุรกิจของสหกรณ์เครดิตยูเนียน

2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย ข้อมูลด้านการเงิน ด้านการตลาด ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้า
    ให้สหกรณ์เครดิตยูเนียน

3. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อเสนอแนะการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูลของสหกรณ์เครดิตยูเนียน
    รวมถึงประสานบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อส่งเสริม พัฒนาและสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์
    สหกรณ์กับเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

5. จัดทำผลงานวิจัย คู่มือการปฏิบัติงาน และเอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่ม

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

-------------------------------------------------------

 

 credit

 

1. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับขนาดของธุรกิจ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานและธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์  

2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย ข้อมูลด้านการเงิน ด้านการตลาด ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้า
   ให้สหกรณ์ออมทรัพย์  

3. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อเสนอแนะการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์
    รวมถึงประสานบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อส่งเสริม พัฒนาและสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์สหกรณ์
    กับเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

5. จัดทำผลงานวิจัย คู่มือการปฏิบัติงาน และเอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่ม พร้อมทั้งติดตามประเมินผล  

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

-------------------------------------------------------


 sevice

 

1.  ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับขนาดของธุรกิจ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานและธุรกิจของสหกรณ์บริการ

2.  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย ข้อมูลด้านการเงิน ด้านการตลาด ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้า
     ให้สหกรณ์บริการ

3.  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อเสนอแนะการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูลของสหกรณ์บริการ
     รวมถึงประสานบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อส่งเสริม พัฒนาและสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์
     สหกรณ์กับเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

5.  จัดทำผลงานวิจัย คู่มือการปฏิบัติงาน และเอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่ม

6.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

-------------------------------------------------------

 

consumer

 

1.  ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับขนาดของธุรกิจ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานและธุรกิจของสหกรณ์ร้านค้า

2.  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย ข้อมูลด้านการเงิน ด้านการตลาด ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้า
     ให้สหกรณ์ร้านค้า

3.  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อเสนอแนะการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูลของสหกรณ์ร้านค้า
     รวมถึงประสานบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อส่งเสริม พัฒนาและสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์
     สหกรณ์กับเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

5.  จัดทำผลงานวิจัย คู่มือการปฏิบัติงาน และเอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่ม

6.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

-------------------------------------------------------