ผลการปฏิบัติงาน

       

  

 

 

1138515614  รายงานผลการดำเนินงานของกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     5 72 บันทึกข้อความเสนออธิบดี
     5 72 รายงานผลการดำเนินงาน

 

 

1138515614  รายงานผลการดำเนินงานของกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     5 72 บันทึกข้อความเสนออธิบดี
     5 72 รายงานผลการดำเนินงาน

 

1138515614   แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1138515614   แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1138515614   แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1138515614   แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559