นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง   โดยมี นายมนตรี ปาป้อง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ กรมส่งเสริมสหกรณ์   นายนิพิฐพนธ์ ตติยนันตกุล ผู้อำนวยการกลุ่มระบบการเงินและการบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์   นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)   นางสาววรรณา สีหาทัพ หัวหน้าสำนักบ้านมั่นคงและที่ดิน   เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

 

ในการนี้ ที่ประชุมได้รับทราบภาพรวมของสหกรณ์บริการ และร่วมกันพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในแต่ละหัวข้อ เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน รวมทั้งร่วมกันกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานการจัดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าวอีกด้วย โดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีที่ตัวแทนจากทั้งสามหน่วยงานจะได้มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โครงการบ้านมั่นคง สามารถตอบสนองเจตนารมณ์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งการประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 3 หน่วยงาน จนถึงบุคลากรภายใต้สังกัดหน่วยงานของแต่ละฝ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน จัดตั้งสหกรณ์ การพัฒนาคณะกรรมการและสมาชิกของสหกรณ์ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของโครงการบ้านมั่นคง รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดทำระบบบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงทั่วประเทศ ให้สามารถบริหารจัดการ และดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในชุมชนตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล