27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้าโดยกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ และกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า ร่วมกับสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย ประชุมพิจารณาร่างระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้สมาชิก โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ (นายรุ่งโรจน์ สรวุฒิพิบูลย์) เป็นประธานการประชุม

 

          ในการประชุมครั้งนี้ มอบหมายให้แต่ละกลุ่มฯ ศึกษาระเบียบสหกรณ์ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์กำกับดูแลของสหกรณ์ ผลการศึกษาและปัญหาที่ผ่านมาตามรูปประเภทย่อยของสหกรณ์พร้อมนำตัวแทนรูปประเภทย่อยมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อให้การยกร่างระเบียบสหกรณ์มีความทันสมัย เป็นที่ยอมรับ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามบริบทของแต่ละสหกรณ์