เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 นางสุรางค์ คัยนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ และนางสาววารุณี ศรีเมฆ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด และได้ทราบผลการดำเนินงานจากผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด (นางวันดี โชติวรวรรณ) ในส่วนนโยบายการช่วยเหลือสมาชิก กรณีการรวมหนี้จากสถาบันการเงิน และการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับสมาชิกเพื่อให้สมาชิกมีเงินได้คงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนแก้หนี้กับกระทรวงศึกษา สหกรณ์ได้ลดดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยเงินฝากแล้ว

          จากนั้นเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยมีนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด ผู้แทนจากสถาบันการเงินต่างๆ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) พร้อมกับดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ลงทะเบียนแก้หนี้ครู ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด สรุปข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2565 จำนวน 102 ราย ประกอบด้วย บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 ราย ข้าราชการครู จำนวน 72 ราย และข้าราชการบำนาญ จำนวน 19 ราย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พิจารณาผู้ลงทะเบียนจำนวน 8 ราย และหมีมติให้สหกรณ์พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ลงทะเบียน เช่น การลดดอกเบี้ยเงินกู้ การปรับโครงสร้างหนี้ และการรวมหนี้ ซึ่งได้แนะนำให้สหกรณ์วิเคราะห์สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง และปัญหาของสมาชิก เพื่อกำหนดระเบียบการปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกและไม่กระทบสภาพคล่องของสหกรณ์