26 เมษายน 2565 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้าโดยกลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ ได้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการออนไลน์ “สหกรณ์บริการกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายใต้โครงการยกระดับชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด สู่มาตรฐานสหกรณ์  โดยนายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติร่วมเสวนาร่วมกับ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินงานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายวิฑูรย์ แนวพานิช ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาภากร มินวงษ์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด นายสำเริง บุญอรุณรักษา ประธานกรรมการดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักบุญเปโตร จำกัด ดร.อัศนีย์ รัตนามาลัย อดีตผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนภูมิภาค และผู้แทนสหกรณ์บริการทั้ง 5 รูปแบบ ร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการออนไลน์ โดยถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุม 126 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 พื้นที่ 2 และสหกรณ์บริการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

               โดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กล่าวในหัวข้อเจตนารมณ์ในการพัฒนาชุมนุมสหกรณ์บริการระดับประเทศให้ได้มาตรฐาน และบทบาทหน้าที่ของชุมนุมระดับประเทศ โดยได้เล่าประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งมีโอกาสได้รับมอบหมายให้ดูแลสหกรณ์นอกภาคการเกษตร เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ต้องเห็นคุณค่าในงานสหกรณ์ที่ตนเองดูแล เอาใจใส่และหมั่นเข้าไปให้ความรู้แก่สมาชิก ช่วยกันสร้างสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้จัดกิจกรรมที่สร้างพื้นที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำสหกรณ์ระดับประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ร่วมโครงการเป็นอย่างมาก เนื่องจากทุกคนสามารถรับฟัง ช่วยกันสะท้อนปัญหา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งต่อไป

              สำหรับกิจกรรมเสวนาวิชาการออนไลน์ “สหกรณ์บริการกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายใต้โครงการยกระดับชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด สู่มาตรฐานสหกรณ์ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการยกระดับชุมนุมสหกรณ์บริการสู่มาตรฐานสหกรณ์ และสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชนสหกรณ์บริการระดับประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาวิชาการและเจ้าหน้าที่โครงการ ผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมทั้งสิ้น 1,129 คน จัดกิจกรรมตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น.