วันที่ 21 เมษายน 2565 นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meetings) โดยถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์สามารถจัดทำบัญชีและงบการเงินให้เป็นปัจจุบัน สามารถปิดบัญชีประจำปีได้ตามกฎหมายกำหนด