กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า โดยกลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ ในฐานะหน่วยงานที่แนะนำ ส่งเสริมและกำกับดูแลสหกรณ์นอกภาคการเกษตร  ได้จัดทำประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การชำระบัญชีของสหกรณ์บริการตามโครงการบ้านมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคและร่วมจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาการชำระบัญชีของสหกรณ์บริการตามโครงการบ้านมั่นคงและก่อให้เกิดความเที่ยงธรรมแก่บุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์บริการตามโครงการบ้านมั่นคงที่มีสถานะเลิกสหกรณ์

            โดยมีท่าน
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายประกอบ เผ่าพงศ์) เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ชำระบัญชีสหกรณ์บริการตามโครงการบ้านมั่นคงที่มีสถานะเลิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ