วิสัยทัศน์ Vision

มุ่งพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

 

 

พันธกิจ Mission

1. ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์นอกภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง
    โดยใช้หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลด้านการเงินและการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ
    เพื่อสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าให้แก่สหกรณ์นอกภาคการเกษตร

3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการจัดตั้งสหกรณ์
    และการจัดมาตรฐานสหกรณ์นอกภาคการเกษตร

4. ติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์นอกภาคการเกษตรภายหลังการจัดตั้ง

 

 

เป้าหมาย

1. พัฒนาคุณภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตร

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์นอกภาคการเกษตร
    bullet blueเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
    bullet blueเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ

3. สร้างเครือข่ายสหกรณ์

4. เพิ่มศักยภาพบุคลากร
    bullet blueบุคลากรของสหกรณ์
    bullet blueเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์

5. การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร

6. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์นอกภาคการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง