ข่าวประชาสัมพันธ์

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี พ.ศ. 2566
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565
แบบรายงานการติดตามผลการอบรมการบริหารจัดการสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2565
แบบรายงานผลการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2565
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 2564
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค 2564
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ 
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่  
ปรับแนวทางการดำเนินการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ประจำปี 2564

 

  

 read more