วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565

HeadWeb01

การให้บริการคู่มือประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง)

ชื่อคู่มือ Download คู่มือ Download
แบบฟอร์ม

Download
คำแนะนำ

1 การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ 
 i03 i05
2 การขอความเห็นชอบการควบสหกรณ์   i03 i05
3 การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือนิติบุคคลอื่น   i03 i05
4 การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน   i03 i05
5 การรับจดทะเบียนสหกรณ์   i03 i05
6 การเลือกตั้งผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ อยู่ระหว่างปรับปรุง i05
7 การนำเงินของสหกรณ์ไปลงทุนโดยซื้อหุ้นของสถาบันอื่น  อยู่ระหว่างปรับปรุง i05
8 รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์   i03 i05
9 รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์   i03 i05
10 รับจดทะเบียนควบสหกรณ์   i03 i05
11 รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยแยกจากสหกรณ์เดิม   i03 i05
12 การกำหนดวงเงินดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกร  อยู่ระหว่างปรับปรุง i05
13 การขอความเห็นชอบควบกลุ่มเกษตรกร  อยู่ระหว่างปรับปรุง i05
14 การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากจากสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรอื่น  อยู่ระหว่างปรับปรุง i05
15 การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร   i03 i05
16 การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรที่ควบเข้ากัน  อยู่ระหว่างปรับปรุง i05
17  การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกลุ่มเกษตรก  อยู่ระหว่างปรับปรุง i05
18 การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์
กรณีวงเงินไม่เกิน
 5 ล้านบาท
 
 i03 i05
19 การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ 
กรณีวงเกินเกิน
 5 ล้านบาท
 
 i03 i05
20 การอนุมัติให้เงินกู้เงินทุนอื่นแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   i03 i05
21 การอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้ามาทำประโยชน์ในที่ดินของ
นิคมสหกรณ์ (กสน.
3) 
 i03 i05
22 การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5)   i03 i05
23 การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์   i03 i05
24 การอนุมัติงบดุลของผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ กรณีที่ประชุมไม่ครบองค์ประชุม   อยู่ระหว่างปรับปรุง  i05
25 การอนุมัติงบดุลของผู้ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร กรณีที่ประชุมไม่ครบองค์ประชุม   อยู่ระหว่างปรับปรุง  i05

Wisit Sisuwan 22nov2560
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

 

 

M Pakpimon 


นางสาวพักตร์พิมล สุวรรณโณ 
ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 


โทรศัพท์มือถือ :089-668-3157

โทรศัพท์ : 0-2628-5148
ภายใน : 556
โทรสาร : 0-2628-5140
      อีเมล์ : Pakpimon@cpd.go.th            

 

 

รางวัลเลิศรัฐ

Icon 03

ฺข่าวสารน่ารู้

ค้นหา

ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tell
02-6285148 (ผอ.)
02-2817002
02-6285143
เบอร์ภายใน 271, 351
 fax
02-2817002 
02-6285143

CT06CT05CT04

 

ช่องทางบริการG11
G13เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


PT01

PT03

PT07

PT02

PT04

PT06

PT05

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

167598

Your IP: 35.172.223.251
2022-08-18 07:55