วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

HeadWeb01

  • Mother1
  • Mother2
  • Mother3
  • Mother4
  • Mother5
  • Mother6

ข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมูลเผยแพร่

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

 

เอกสารดาวน์โหลด

ความพึงพอใจ

 กรอกสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 กรอกรายงานผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนกลาง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 

 กรอกแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนกลาง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ตัวอย่างคำถามแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนกลาง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

                                                 ----------------------------------------

 กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 กรอกผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนภูมิภาค) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รวมแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนภูมิภาค) กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Excel)

 กรอกผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนกลาง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 รวมแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนกลาง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Excel)
ตัวอย่างคำถามแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนกลาง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


 

ข่าวกิจกรรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

การดำเนินการเรื่องการต่อต้านการทุจริตของกรมส่งเสริมสหกรณ์

1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเสนออธิบดีเพื่อเห็นชอบในหลักการเพื่อการป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. หน่วยงานส่วนกลางคัดเลือกผู้แทนที่มีคุณสมบัตร
3. อธิบดีคัดเลือกผู้แทนหน่วยงานเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
4. เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของกรมฯ แนวทางการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล
5. ประกาศพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้ เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการป้องปรามการทุจริต
6. กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสพฤติกรรมของบุคลากรกรมฯ ที่มีแนวโน้มหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตหรือประพฤติมิชอบที่ยอมรับไม่ได้ไปยังช่องทางดังกล่าวที่อาจเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เกิดการการทุจริตได้ ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสพฤติกรรมของบุคลากรกรมฯ ผ่าน Email กลางของคณะกรรมการฯ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  และ Branner : คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในระบบอินทราเน็ตของกรมฯ  โดยต้องมี่ชื่อผู้แจ้ง พร้อมหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี)  โดยกำหนดสิทธิ์ให้ผู้รับผิดชอบในการเข้าดูข้อมูล
7. 
คณะกรรมการฯพิจารณาประเด็นและรายงานเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาเรื่องที่เชื่อถือได้/เชื่อถือไม่ได้
8. อธิบดีพิจารณาว่ามีเรื่องที่เชื่อถือได้/เชื่อถือไม่ได้ และคณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้
8.1 เรื่องที่เชื่อถือได้ คณะกรรมการฯ จัดส่งประเด็นฯ พร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) ไปยังระบบเรื่องร้องเรียนของกรมส่งเสริมสหกรณ์
8.2 เรื่องที่เชื่อถือไม่ได้ ให้ยุติเรื่องและแจ้งกลับผู้ร้องทาง Email
9. คณะกรรมการฯ ติดตามความก้าวหน้า สรุปรายงานต่ออธิบดี

 

Wisit Sisuwan 22nov2560
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

 

 

M Pakpimon 


นางสาวพักตร์พิมล สุวรรณโณ 
ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 


โทรศัพท์มือถือ :089-668-3157
โทรศัพท์ : 0-2628-5148
ภายใน : 556
      อีเมล์ : Pakpimon@cpd.go.th            

 

 

รางวัลเลิศรัฐ

Icon 03

ฺข่าวสารน่ารู้

ค้นหา

ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tell
02-6285148 (ผอ.)
02-2817002
02-6285140
เบอร์ภายใน 271, 351

CT06CT05CT04

 

ช่องทางบริการG11
G13เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


PT01

PT03

PT07

PT02

PT04

PT06

PT05

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

177329

Your IP: 3.235.65.220
2022-09-26 06:39

 

 ท่านสามารถเลือกหัวข้อ การรายงาน การดาวน์โหลดเอกสารของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

sample08 เอกสารประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
sample08  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ.2566-2570

sample08 กรอกสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
sample08 กรอกรายงานผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนภูมิภาค) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
sample08  รวมแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนภูมิภาค) กรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
sample08 กรอกรายงานผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน (ส่วนกลาง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
sample08  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
sample08 สื่อสำหรับการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวนความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ต่างๆของหน่วยงาน