วันศุกร์, 27 มกราคม 2566

HeadWeb01

             วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรของกรมส่งเสริมสหกรณ์” โดยมี คณะทำงานจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่โครงการ และวิทยากร จำนวน 36 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบ Zoom Meeting โอกาสนี้ อธิบดีฯ ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี สภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้กระทบต่อการดำเนินงานของกรมฯ ด้วย อดีตการดำเนินงานของกรมฯ จะเน้นการดำเนินงานในการแนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงาน สนับสนุนด้านอุปกรณ์การตลาด เงินทุน การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ สร้างการเติบโตด้านเงินทุน สหกรณ์สามารถดำเนินธุรกิจได้ ในภาพรวมสหกรณ์ในประเทศไทยมีสินทรัพย์มากถึง 3 ล้านล้านบาท ดังนั้น การกำกับดูแลการดำเนินงานของสหกรณ์จึงมีความจำเป็น และจะต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด มีความรอบคอบรัดกุม ฉับไว เพื่อไม่ให้ก่อความเสียหาย กระทบต่อภาพลักษณ์ต่อสหกรณ์ และกรมฯ ปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจจะก่อความเสียหายที่รุนแรงได้ จึงอยากเน้นย้ำ การบริหารความเสี่ยงในองค์กร อาจจะทำในรูปแบบของ Heat Map เป็นการนำเสนอความเสี่ยงเป็นระดับสี อาจจะนำเสนอในที่ประชุมผู้บริหารกรมฯ ในทุกเดือน เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ปัจจัยที่ต้องการให้ช่วยเหลือดูแล ซึ่งจะก่อให้เกิดการปรับปรุงความเสี่ยงที่เป็นภัยต่อองค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ลดลง สามารถควบคุมได้ ซึ่งจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีประชาชนมีความมั่นใจและเชื่อมั่น รวมทั้งทำให้เกิดความยั่งยืนในองค์กรต่อไป สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ตรวจสอบความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้กรมฯ สามารถดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถโดยในการวิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วย

Wisit Sisuwan 22nov2560
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

 

 

M Pakpimon 


นางสาวพักตร์พิมล สุวรรณโณ 
ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 


โทรศัพท์มือถือ :089-668-3157
โทรศัพท์ : 0-2628-5148
ภายใน : 556
      อีเมล์ : Pakpimon@cpd.go.th            

 

 

รางวัลเลิศรัฐ

Icon 03

ฺข่าวสารน่ารู้

ค้นหา

ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Tell
02-6285148 (ผอ.)
02-2817002
02-6285140
เบอร์ภายใน 271, 351

CT06CT05CT04

 

ช่องทางบริการG11
G13เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


PT01

PT03

PT07

PT02

PT04

PT06

PT05

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

201814

Your IP: 18.232.179.5
2023-01-27 21:06