รายงานผลการจัดหาพัสดุ

รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559