มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือ มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีฯ

มติ ครม.

            - ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง -


มติ คพช.  

ปี พ.ศ.2565

วัน / เดือน / ปี เรื่อง เอกสาร
 19 พ.ค. 65 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 1/2565


ปี พ.ศ.2562

วัน / เดือน / ปี เรื่อง เอกสาร
8 พ.ย. 62 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 5/2562
26 ก.ย. 62 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 4/2562
6 มิ.ย. 62 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 3/2562
13 มี.ค. 62 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 2/2562
 21 ม.ค. 62 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 1/2562


ปี พ.ศ.2561

วัน / เดือน / ปี เรื่อง เอกสาร
19 พ.ย. 61 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 5/2561
24 ก.ย. 61 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 4/2561
9 ก.ค. 61 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 3/2561
19 เม.ย. 61 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 2/2561
 11 ม.ค. 61 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 1/2561