มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด

ประกาศ ประกวดสอบราคา


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)   

ปี พ.ศ. 2565

ธันวาคม พ.ศ. 2565 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ตุลาคม พ.ศ. 2565
กันยายน พ.ศ. 2565
สิงหาคม พ.ศ. 2565
กรกฎาคม พ.ศ. 2565
มิถุนายน พ.ศ. 2565
พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เมษายน พ.ศ. 2565
มีนาคม พ.ศ. 2565
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
มกราคม พ.ศ. 2565

ปี พ.ศ. 2564

ธันวาคม พ.ศ. 2564
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ตุลาคม พ.ศ. 2564
กันยายน พ.ศ. 2564
สิงหาคม พ.ศ. 2564
กรกฎาคม พ.ศ. 2564
มิถุนายน พ.ศ. 2564
พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เมษายน พ.ศ. 2564
มีนาคม พ.ศ. 2564
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
มกราคม พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2563

ธันวาคม พ.ศ. 2563
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ตุลาคม พ.ศ. 2563
กันยายน พ.ศ. 2563
สิงหาคม พ.ศ. 2563
กรกฎาคม พ.ศ. 2563
มิถุนายน พ.ศ. 2563
พฤษภาคม พ.ศ. 2563
เมษายน พ.ศ. 2563
มีนาคม พ.ศ. 2563 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
มกราคม พ.ศ. 2563


ปี พ.ศ. 2562

ธันวาคม พ.ศ. 2562
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ตุลาคม พ.ศ. 2562
กันยายน พ.ศ. 2562
สิงหาคม พ.ศ. 2562
กรกฎาคม พ.ศ. 2562
มิถุนายน พ.ศ. 2562
พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เมษายน พ.ศ. 2562
มีนาคม พ.ศ. 2562
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
มกราคม พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. 2561

ธันวาคม พ.ศ. 2561
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ตุลาคม พ.ศ. 2561
กันยายน พ.ศ. 2561
สิงหาคม พ.ศ. 2561
กรกฎาคม พ.ศ. 2561
มิถุนายน พ.ศ. 2561
พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เมษายน พ.ศ. 2561
มีนาคม พ.ศ. 2561
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
มกราคม พ.ศ. 2561

 ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

      -  ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -


ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณฯ


ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธาณประโยชน์ฯ


รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม


 เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

(1)  การจัดหาพัสดุ

(2)  การให้บริการประชาชน

(3)  การบริหารงานของหน่วยงาน

(4)  การบริหารงบประมาณ

(5)  การบริหารงานบุคคล

(6)  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน


รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522