มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทานสัญญาอื่นๆ

มาตรา9 (6) สัญญาสัมปทาน

     - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

สัญญาอื่น ๆ (สัญญาจ้าง , สัญญาเช่า , สัญญาซื้อ - ขายครุภัณฑ์)

- มาตรา9 (6) สัญญาจ้างการดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะเวลา 12 เดือน
- มาตรา9 (6) สัญญาจ้างงานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 61
- มาตรา9 (6) สัญญาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- มาตรา9 (6) สัญญาจ้างเหมาดูแลรักษาลิฟต์พร้อมรวมอุปกรณ์และอะไหล่ทุกชนิดของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- มาตรา9 (6) สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- มาตรา9 (6) สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์
- มาตรา9 (6) สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์
- มาตรา9 (6) สัญญาเช่าระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- มาตรา9 (6) สัญญาซื้อขายครุณภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 3 เครื่อง