มาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา

  คำสั่งนายทะเบียน ที่ 201/2556 เรื่อง แต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ 202/2556 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ 701/2556 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์