มาตรา 9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน