มาตรา 7 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการ
โครงสร้างองค์กร มาตรา 7 (1)
โครงสร้างและการจัดองค์กร มาตรา 7(1) - (3)
     
อำนาจหน้าที่ มาตรา 7 (2)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กรมส่งเสริมสหกรณ์
     
สถานที่ติดต่อ มาตรา 7 (3)
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
     
กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ มาตรา 7 (4)
- กฎหมายและแนวปฏิบัติ -
     
มาตรา 9 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
ผลการพิจารณาหรือคำวิจิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง มาตรา 9 (1)
     
จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563
ผลการประกวดราคาสอบราคา
นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4) มาตรา 9 (2)
     
นโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์
นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นโยบาย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์) ปี 2565
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน / โครงการตามยุทธศาสตร์
     
แผนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี
แผนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ.2560 - 2579
     
     
แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ มาตรา 9 (3)
งบประมาณประจำปี 2564
งบประมาณประจำปี 2563
งบประมาณประจำปี 2562
งบประมาณประจำปี 2561
งบประมาณประจำปี 2560
งบประมาณประจำปี 2559
แผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ. 2559-2560
     
คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน มาตรา 9 (4)

คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน

คู่มือสำหรับประชาชนของกรมส่งเสริมสหกรณ์
     
สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9 (5)
สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างถึงในราชกิจจานุเบกษา
     
สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ มาตรา 9 (6)
     
1. สัญญาสัมปทาน
- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง - 
     
2. สัญญาอื่น ๆ (สัญญาจ้าง , สัญญาเช่า , สัญญาซื้อ - ขายครุภัณฑ์)
สัญญาจ้างการดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะเวลา 12 เดือน
สัญญาจ้างงานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 61
สัญญาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์
สัญญาจ้างเหมาดูแลรักษาลิฟท์พร้อมรวมอุปกรณ์และอะไหล่ทุกชนิดของกรมส่งเสริมสหกรณ์
สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของกรมส่งเสริมสหกรณ์
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์
สัญญาเช่าระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 3 เครื่อง
     
มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย มาตรา 9 (7)
มติคณะรัฐมนตรี
     
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 9 (8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
  - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
(1) การจัดหาพัสดุ
(2) การให้บริการประชาชน
(3) การบริหารงานของหน่วยงาน
(4) การบริหารงบประมาณ
(5) การบริหารงานบุคคล
(6) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
     
     
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น