มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือ มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีฯ

มติ ครม.

            - ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง -


มติ คพช.

ปี พ.ศ.2560

วัน / เดือน / ปี เรื่อง เอกสาร
 18 ก.ย. 60 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 3/2560
 22 มิ.ย. 60 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 2/2560
 9 มี.ค. 60 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 1/2560

ปี พ.ศ.2559

วัน / เดือน / ปี เรื่อง เอกสาร
4 ต.ค. 59 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 4/2559
18 ส.ค. 59 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 3/2559
10 พ.ค. 59 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 2/2559
1 ก.พ. 59 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 1/2559


ปี พ.ศ.2558

วัน / เดือน / ปี เรื่อง เอกสาร
30 ธ.ค. 58 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 3/2558
19 ก.พ. 58 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 1/2558

 
ปี พ.ศ.2557

วัน / เดือน / ปี เรื่อง เอกสาร
3 ต.ค. 57 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 2/2557


ปี พ.ศ.2556

วัน / เดือน / ปี เรื่อง เอกสาร
28 ส.ค. 56 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 10/2556
2 พ.ค. 56 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 7/2556
5 เม.ย. 56 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 6/2556
15 ม.ค. 56 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 5/2556
1 มี.ค. 56 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 4/2556
17 ม.ค. 56 สรุปมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 1/2556