ติดต่อเรา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
อาคาร 1 (ชั้น 1) กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2281-8621,0-2281-5519 และ 0-2281-1900 ม 0-2282-2922 ต่อ 609,610 
โทรสาร 0-2281-0004, 0-2281-8621