การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

bullet blue arrow พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
bullet blue arrow ประกาศกรมฯ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2548 
      สรุปงานบริการประชาชน
bullet blue arrow รายละเอียดงานบริการประชาชน
bullet blue arrow ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546
      สรุปงานบริการประชาชน
      ข้อแตกต่างระหว่างงานบริการประชาชนเดิมกับปรับปรุงใหม่
      รายละเอียดงานบริการประชาชน
bullet blue arrow ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
  ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
           ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
          การปรับปรุงรายการงานบริการประชาชน
          คำขอจดทะเบียนสหกรณ์ทุกประเภท
          คำขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ
          คำขอความเห็นชอบระเบียบสหกรณ์
          คำขอความเห็นชอบในการควบสหกรณ์
          คำขอจดทะเบียนควบสหกรณ์เข้ากัน
          คำขอจดทะเบียนสหกรณ์กรณีแยกสหกรณ์
          คำขอความเห็นชอบกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี
          คำขอเลิกสหกรณ์
          คำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
          คำขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
          คำขอกู้เงินรายได้ของนิคมสหกรณ์
          คำขออนุญาตทำแร่ น้ำมัน ในเขตจัดนิคมสหกรณ์
          คำขออนุญาตใช้ถนนและลูกรังในเขตจัดนิคมสหกรณ์
          คำขออนุญาตทำไม้ในเขตจัดนิคมสหกรณ์
          คำขอออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน. 3)
          คำขอออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน. 5)
          คำขออนุญาตใช้ที่ดินภายในเขตนิคมสหกรณ์
          คำขอโอนสิทธิครอบครองที่ดิน
          การขออนุญาตให้ทายาทเข้าทำประโยชน์ในที่ดินฯ
          การขอใช้บริการงานทางช่างซึ่งเป็นงานนอกแผน