ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

bullet blue arrowระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 55 ง วันที่ 27 กรกฎาคม 2548)

bullet blue arrowระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประกาศเรื่องในราขกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2547
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 141 ง วันที่ 30 ธันวาคม 2547)

ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์

bullet blue arrowระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2559

bullet blue arrowระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 133 ตอนพิเศษ 13 ง วันที่ 18 มกราคม 2559)

bullet blue arrowระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ.2546
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 120 ตอนพิเศษ 28 ง วันที่ 3 มีนาคม 2546)

bullet blue arrowระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้สิทธิครอบครองที่ดินนิคมสหกรณ์เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน พ.ศ.2546
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 13 ง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547)


ระเบียบพัสดุที่ควรรู้ในการปฏิบัติงานพัสดุ

bullet blue arrowระเบียบพัสดุ
bullet blue arrowแนวทางการปฏิบัติตาม E - Auction
bullet blue arrowการปฏิบัติตามกฎหมาย ปปช.
bullet blue arrowระเบียบพัสดุที่แก้ไขฉบับที่ 7
bullet blue arrowระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม)
bullet blue arrowระเบียบพัสดุ E - Aution