คำสั่ง / ข้อบังคับ

คำสั่ง

bullet blue arrowคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

bullet blue arrowคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์

bullet blue arrowคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ icon new

ข้อบังคับกระทรวง

bullet blue arrowการเก็บเงินค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสาร