ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

bullet blue arrowเรื่อง การเรียกเก็บค่าบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ "คัดสำเนาทะเบียนสหกรณ์ Online" ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีคำรับรองถูกต้อง ผ่านระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2565 

bullet blue arrowเรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

(ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ)

bullet blue arrowเรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564

bullet blue arrowเรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562

bullet blue arrowเรื่อง จัดประเภทข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หลักเกณฑ์การขอข้อมูลข่าวสาร การขออนุญาต และกำหนดแบบคำขอข้อมูลข่าวสาร

(ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์)

bullet blue arrowเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอความยินยอมเพื่อการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 131ตอนพิเศษ 157 ง วันที่ 19 สิงหาคม 2557)

bullet blue arrowเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 131ตอนพิเศษ 78 ง วันที่ 16 พฤษภาคม 2557)

bullet blue arrowเรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 130ตอนพิเศษ 161 ง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556)

bullet blue arrowเรื่อง จัดประเภทข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หลักเกณฑ์การขอข้อมูลข่าวสาร การขออนุญาต และกำหนดแบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
(ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์)

bullet blue arrowเรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 122ตอนที่ 26ง วันที่ 31 มีนาคม 2548)

bullet blue arrowเรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 121ตอนพิเศษ 33 ง วันที่ 22 มีนาคม 2547)

bullet blue arrowเรื่อง การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 7 เมษายน 2547)

bullet blue arrowเรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 121ตอนพิเศษ 13 ง วันที่ 14 มกราคม 2547)