ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

bullet blue arrow
บทความ อ. 60/2565 ข้อมูลของสมาคม

bullet blue arrowบทความ อ. 59/2565 ข้อมูลคำร้องขอออกหมายจับ

bullet blue arrowบทความ อ. 58/2565 ขอแก้ไขรายการทะเบียนบ้าน

bullet blue arrowบทความ อ. 57/2565 อุทธรณ์ซ้ำ

bullet blue arrowบทความ อ. 56/2565 ข้อมูลการรังวัดที่ดิน

bullet blue arrowบทความ อ.55/2565 บันทึกคำให้การพยาน

bullet blue arrowบทความ อ.54/2565 ข้อมูลฎีกาเบิกจ่ายเงินโครงการ

bullet blue arrowบทความ อ.53/2565 สำนวนคดีอาญา

bullet blue arrowบทความ อ.52/2565 ถนนพังอีกแล้ว

bullet blue arrowบทความ อ.51/2565 ข้อมูลโครงการธนาคารโคกระบือ

bullet blue arrowบทความ อ.50/2565 ขอข้อมูลข่าวสารไปทำวิจัย

bullet blue arrowบทความ อ.49/2565 ร้องเรียนหมอ

bullet blue arrowบทความ อ.48/2565 คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร

bullet blue arrowบทความ อ.47/2565 คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร

bullet blue arrowบาทความ อ.46/2565 บัญชีเงินฝากของลูกหนี้

bullet blue arrowบทความ อ.45/2565 หนังสือหารือการพิจารณาดอกเบี้ย

bullet blue arrowบทความ อ.44/2565 ขอข้อมูลแบบแปลนบ้าน

bullet blue arrowบทความ อ.43/2565 ขอชื่อผู้แจ้งและรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

bullet blue arrowบทความ อ.42/2565 ข้อมูลการรักษาพยาบาลของมารดา

bullet blue arrowบทความ อ.41/2565 เอกสารการตรวจสอบควบคุมอาคาร

bullet blue arrowบทความ อ.40/2565 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

bullet blue arrowบทความ อ.39/2565 ขอข้อมูลทะเบียนราษฎร

bullet blue arrowบทความ อ.38/2565 ขอรายชื่อชาติพันธุ์

bullet blue arrowบทความ อ.37/2565 ความเห็นของพนักงานอัยการ

bullet blue arrowบทความ อ.36/2565 เอกสารการทำประชาคม

bullet blue arrowบทความ อ.35/2565 ขอชื่อกรรมการตรวจสอบ

bullet blue arrowบทความ อ.34/2565 ขอข้อมูลการปราบม็อบ

bullet blue arrowบทความ อ.33/2565 ข้อมูลการรับบำนาญ

bullet blue arrowบทความ อ.32/2565 แม่จะขอดูสิทธิของลูกที่เสียชีวิต

bullet blue arrowบทความ อ.31/2565 สัญญาซื้อขายที่ดิน

bullet blue arrowบทความ อ. 30/2565 บันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี

bullet blue arrowบทความ อ. 29/2565 ใบเสร็จค่าปรับกับคำสั่งตั้งจุดตรวจมีมั้ย

bullet blue arrowบทความ อ. 28/2565 ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่

bullet blue arrowบทความ อ. 27/2565 แบบแปลนงานรื้อย้ายโครงข่ายขนาดใหญ่

bullet blue arrowบทความ อ. 26/2565 หมอขอเวชระเบียน

bullet blue arrowบทความ อ.25/2565 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายซากสั

bullet blue arrowบทความ อ.24/2565 เงินค่าตอบแทน

bullet blue arrowบทความ อ.23/2565 โครงการอาหารกลางวัน

bullet blue arrowบทความ อ.22/2565 ใครร้องเรียน ฝรั่งเดือดร้อน

bullet blue arrowบทความ อ.21/2565 ใบอนุญาตเปิดคลินิก

bullet blue arrowบทความ อ.20/2565 สวัสดิการรักษาพยาบาล

bullet blue arrowบทความ อ.19/2565 แบบแปลนติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

bullet blue arrowบทความ อ.18/2565 สัญญาจำนองที่ดิน

bullet blue arrowบทความ อ.17/2565 ขอประวัติการใช้โทรศัพท์

bullet blue arrowบทความ อ.16/2565 ทำไมสรรหาล่าช้า

bullet blue arrowบทความ อ.15/2565 สำเนาคำให้การ

bullet blue arrowบทความ อ.14/2565 หนังสือมอบอำนาจ

bullet blue arrowบทความ อ.13/2565 เอกสารเกี่ยวกับที่ดิน

bullet blue arrowบทความ อ.12/2565 ข้อมูลประกันสังคม

bullet blue arrowบทความ อ.11/2565 เอกสารการประชุม

bullet blue arrowบทความ อ.10/2565 สำนวนการสอบสวน

bullet blue arrowบทความ อ.9/2565 เรื่องอยู่ระหว่างฟ้องร้องคดี

bullet blue arrowบทความ อ.8/2565 ทำไมถึงชนะการเสนอราคา

bullet blue arrowบทความ อ.7/2565 ขอคัดค้านค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

bullet blue arrowบทความ อ.6/2565 หนังสือราชการเกี่ยวกับการดำเนินคดี

bullet blue arrowบทความ อ.5/2565 ใครขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำ

bullet blue arrowบทความ อ.4/2565 บัญชีรายรับ-รายจ่าย ของโรงเรียน

bullet blue arrowบทความ อ.3/2565 ตำแหน่งอะไร ทำไมบำนาญเยอะจัง

bullet blue arrowบทความ อ.2/2565 ขอรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

bullet blue arrowบทความ อ.1/2565 สรุปผลจิตเวชของผม


bullet blue arrowบทความ อ.60/2564 ขอตรวจเอกสารการเคลื่อย้ายซากสัตว์

bullet blue arrowบทความ อ.59/2564 อยากรู้ พนักงานเทศบาลมีรายได้เท่าไร

bullet blue arrowบทความ อ.58/2564 ขอตรวจสอบแบบแปลนอาคารชุด

bullet blue arrowบทความ อ.57/2564 ขอดูสัญญาจ้างแรงงาน

bullet blue arrowบทความ อ.56/2564 ข้อมูลการส่งผลงานทางวิชาการ

bullet blue arrowบทความ อ.55/2564 คัดค้านการเปิดเผยรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

bullet blue arrowบทความ อ.54/2564 ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

bullet blue arrowบทความ อ.53/2564 ตรวจสอบบัญชีธนาคารของลูกหนี้

bullet blue arrowบทความ อ.52/2564 ข้อมูลประวัติการเดินทางเข้า-ออก ในราชอาณาจักร

bullet blue arrowบทความ อ.51/2564 อยากรู้ผลตรวจปัสสาวะของตัวเอง