คู่มือและแนวทางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 HOT

icondownload bullet   หนังสืออนุมัติบุคคลภายนอก ปี 2566  HOT
icondownload bullet   คำแนะนำมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 2566n0006
icondownload bullet   คู่มือโครงการแปรรูป (Update 15 ธ.ค.65)n0006
icondownload bullet   คู่มือ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า(GAP)n0006
icondownload bullet   คู่มือโครงการอัตลักษณ์ 2566 (6 ธค 65)n0006
icondownload bullet   คู่มือแปลงใหญ่ปี 2566n0006
icondownload bullet   คู่มือศักยภาพ ปี 2566 (ธค. 65)n0006
icondownload bullet   โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรn0006
icondownload bullet   แนวทางการปฏิบัติงาน โครงการยกระดับสถาบันn0006
icondownload bullet   แนวทางปฏิบัติงาน  โครงการสร้างความเชื่อมั่นn0006
icondownload bullet   แบบรายงาน-มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี 2566n0006
icondownload bullet   ประกาศมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 2566n0006
icondownload bullet   การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การข้าวโพดหลังนาให้ได้กำไรสูงสุดn0006
icondownload bullet   
E-Book คำแนะนำการจัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร n0006

icondownload bullet   คู่มือโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2565

icondownload bullet   แผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     1. ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ กิจกรรมหลักนำหลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ กิจกรรมหลักนำหลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 

     2. ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรองส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพโครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรองส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 

     3. ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร กิจกรรมหลักพัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร กิจกรรมหลักพัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

     4. ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2565 กิจกรรมหลักส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรองพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAPโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2565 กิจกรรมหลักส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรองพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP 

icondownload bullet  อำนาจหน้าที่กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร PDF Download 

icondownload bullet  แนวทางปฏิบัติงานการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ำนมโค 

icondownload bullet  คำแนะนำการปฏิบัติงานการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

icondownload bullet  คู่มือโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน ปี 2564 (ฉบับปรับปรุง)

icondownload bullet  คู่มือโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน ปี 2564 ปี 2564

icondownload bullet แนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร ปี 2564 (ฉบับปรับปรุง) 

icondownload bullet คู่มือโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปี 2564 

 

icondownload bullet ปี 2562 โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา HOT

icondownload bullet ปี 2561 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน HOT