คำถามที่พบบ่อย FAQ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร

Q : แนวทางปฏิบัติในการดำเนินโครงการต่างๆ

A : จัดส่งคู่มือแนวทางที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ สสจ./สสพ.และผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Q : การขอแก้ไขปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในระบบรายงาน 

A : 1.สสจ./สสพ. จัดคำใบคำขอแก้ไขปริมาณธุรกิจและจัดส่งใบคำขอถึง กพก.

     2.กพก.ประสานงานผู้รับผิดชอบระบบรายงานเพื่อเปิดระบบให้แก้ไข และแจ้งให้ สสจ./สสพ. ดำเนินการแก้ไข

กลุ่มพัฒนาสหกรณ์โคนมและโคเนื้อ

Q : การส่งรายงานระบบบริหารงานข้อมูลโคนมและโคเนื้อไม่ตามระยะเวลาที่กำหนด, ขอแก้ไขรายงาน

A : ทำหนังสือขอเปิดระบบรายงานพร้อมแจ้งเหตุผลส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ ที่ email : 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Q : ช่วงเวลารายงานข้อมูลเข้าระบบบริหารงานข้อมูลโคนมและโคเนื้อ

A : รายงานทุกวันที่ 5-15 ของทุกเดือน

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Q : ชื่อเว็บไซต์ระบบบริหารงานข้อมูลโคนมและโคเนื้อ

A : http://cow.cpd.go.th/

กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 2

Q : การขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การตลาดให้กับสหกรณ์ ต้องดำเนินการอย่างไร

A : สหกรณ์ที่ประสงค์ขอรับงบประมาณจากกรมฯ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การตลาดในการดำเนินธุรกิจ ต้องจัดทำอกสารประกอบการพิจารณาที่จำเป็น เพื่อจัดส่งให้กรมฯ พิจารณา ได้แก่

                1.1 หนังสือนำส่ง (หนังสือครุฑ) จากจังหวัด

                1.2 หนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

                1.3 มติที่ประชุมคณะกรรมการ เห็นชอบการขอรับงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งระบุรายละเอียดอุกปรณ์/สิ่งก่อสร้างที่ต้องการ (ชื่อรายการ ขนาด จำนวน และงบประมาณที่ใช้)

                1.4 หนังสือยินยอมการสมทบงบประมาณหากมีการให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสมทบงบประมาณเพิ่มเติม

                1.5 กรณี สิ่งก่อสร้าง ต้องมีเอกสาร ดังนี้

                                1) แผนผังพื้นที่ก่อสร้างโดยสังเขป (Lay Out) ของรายการที่ก่อสร้าง

                                2) แบบแปลนสิ่งก่อสร้างของรายการที่ขอสนับสนุน พร้อมทั้งลายมือชื่อผู้มีวิชาชีพในด้านนั้นๆ รับรอง

                                3) เอกสารประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง (แบบ ปร.4 และ ปร.5) พร้อมทั้งลายมือชื่อผู้มีวิชาชีพในด้านนั้นๆ รับรอง

                1.6 กรณี ครุภัณฑ์ ต้องมีใบเสนอราคาของบริษัท/ร้านค้า จำนวน 3 แห่ง โดยระบุคุณสมบัติหรือลักษณะของครุภัณฑ์ และต้องมีลายมือชื่อของผู้เสนอราคา

                1.7 โครงการการใช้ประโยชน์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร หากได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดไปแล้ว

                1.8 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด

การของบประมาณเพื่อสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนให้สถาบันเกษตรกร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการฯ ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกรจะต้องมีคุณสมบัติและผ่านเกณฑ์ที่กำหนดของโครงการนั้นๆ