วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566" 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร นำทีมโดยผู้อำนวยการกอง (นายสันทาน สีสา) ศึกษาดูงานสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด จังหวัดชลบุรี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร พร้อมด้วยนายสุวิช น้อยอิ่ม สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และนางสาวชัญญา จงทัน ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการเงิน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
📋 | 22.04.65 | คู่มือโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน ปีงบประมาณ2565 (รายละเอียด)
📋 | 05.04.65 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) (รายละเอียด)
📋 | 05.04.65 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (รายละเอียด)
📋 | 01.03.65 | ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (รายละเอียด)