วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายชาย คงแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร หลักสูตร “ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างนักขายออนไลน์มืออาชีพ” 

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมและรับฟังโครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์
ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้และจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพฯ และการจัดทำแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรระดับจังหวัด ผ่านระบบประชุมทางไกลทางจอภาพ (Video Conference) Zoom Meetings

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระดับเขต  ครั้งที่ 1 ผ่านการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (VDO Conference) โปรแกรม Zoom 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
📋 | 22.04.65 | คู่มือโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน ปีงบประมาณ2565 (รายละเอียด)
📋 | 05.04.65 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) (รายละเอียด)
📋 | 05.04.65 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (รายละเอียด)
📋 | 01.03.65 | ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (รายละเอียด)