a2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย "เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คล้ายวันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร"

  a2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การหารือแนวทางการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร

  a2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร