การรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.)

 

 

sms 2561 01

sms 2561 02

a1 ทะเบียนสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน

a1  คู่มือการรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.)

a1  แบบฟอร์มคำขอการรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์        

a1  เอกสารแนบ 1 และ 2