การจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

(Knowledge Management: KM)

ปี เรื่อง ผู้จัดทำ
2565 แนวทางการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่น กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร
2565 การบริหารจัดการการผลิตและการตลาดสินค้าโคนมตลอดห่วงโซ่อุปทาน กลุ่มพัฒนาสหกรณ์โคนมและโคเนื้อ 
2565  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ประมงและปศุสัตว์
2565  หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ใช้ในปัจจุบัน กลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร
2565 การเดินทางของกาแฟ จากเมล็ดสู่แก้ว กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 2
2565 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจข้าวสหกรณ์1 กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 1
2565 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การข้าวโพดหลังนาให้ได้กำไรสูงสุด กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 1