การจัดตั้งตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

(Farmers Market)

  

 

 a2 Farmers Market โดย ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น

 a2 การจัดตั้งตลาดเกษตรกร Farmers Market โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท