ชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด

 

 

fish 1

 

topic2 11ระเบียบชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด

icondownload bullet ระเบียบชุมนุมฯ ว่าด้วยการจัดหาและจำหน่ายอาหารสัตว์/อาหารสัตว์น้ำให้แก่สมาชิก พ.ศ.2559

icondownload bullet ระเบียบชุมนุมฯ ว่าด้วยการจัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจำหน่าย พ.ศ.2559

icondownload bullet ระเบียบชุมนุมฯ ว่าด้วยการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายเป็นเงินเชื่อให้สมาชิก พ.ศ.2559

icondownload bullet ระเบียบชุมนุมฯ ว่าด้วยการรวบรวมผลิตผล พร้อมผลิตภัณฑ์ของสมาชิก พ.ศ.2559

icondownload bullet ระเบียบชุมนุมฯ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2559

icondownload bullet ระเบียบชุมนุมฯ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2559

icondownload bullet ระเบียบชุมนุมฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2559

icondownload bullet ระเบียบชุมนุมฯ ว่าด้วยการคณะอนุกรรมการ พ.ศ.2559

icondownload bullet ระเบียบชุมนุมฯ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2559

icondownload bullet ระเบียบชุมนุมฯ ว่าด้วยที่ปรึกษาของสหกรณ์ พ.ศ.2559

 

topic2 11ข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด

 icondownload bullet ข้อบังคับที่ 1 - 53

icondownload bullet ข้อบังคับที่ 54 - 97

 

 topic2 11แผนการดำเนินธุรกิจชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย

topic2 11ใบสมัครชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด

topic2 11รายชื่อสหกรณ์ประมงฯ

topic2 13ภาพกิจกรรม

 

topic2 11โลโก้ชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด

topic2 11กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชสปท ชุดที่ 1 ปี 2558

topic2 11ติดต่อชุมนุมสหกรณ์ประมงฯ

 

13

icondownload bullet  เนื้อหา วิทยากร หัวข้อบรรยาย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

icondownload bullet  งบการเงินของชุมนุมสหกรณ์ประมงฯ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559  n0006