การขับเคลื่อนการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ตลอดมูลค่าของห่วงโซ่การผลิต

(Whole Value Chain Network)