วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  มอบหมายให้นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการรับรองมาตรฐานสินค้าสหกรณ์ (สมส.) โดยมีนายสันทาน สีสา  ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

22604

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 นายชาย คงแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร รับมอบโล่รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทรางวัลพัฒนาการบริการ ระดับดี จากผลงาน “การบริหารจัดการการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรด้วยระบบเครือข่ายสหกรณ์”

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายชาย คงแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ (ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)